Khung hỗ trợ bước đi dùng cho người bị hạn chế vận động 1 phần chi dưới.

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Chọn theo Bệnh lý

KHUNG CÓ BÁNH XE [MK912]

MK912L

Xe lăn và DCHT

KHUNG CÓ GHẾ,GIỎ [MR316]

MR316

Chọn theo Bệnh lý

KHUNG ĐA NĂNG [MK965L]

MK965L

Chọn theo Bệnh lý

KHUNG ĐI CÓ GHẾ [MK913L]

Chọn theo Bệnh lý

KHUNG ĐI CÓ GIỎ, 5 BÁNH [MR9148]

MR9148L

Chọn theo Bệnh lý

KHUNG TẬP ĐI CÓ BÁNH XE [MK964]

MK964L

Chọn theo Bệnh lý

KHUNG TẬP ĐI CÓ GHẾ [MK914L]

MK914